Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Intézmény

Kisújszállás joggal mondható iskolavárosnak, hiszen már 1945 előtt - lélekszámához viszonyítva -viszonylag több oktatási intézménye volt.
Működött a 8 osztályos református gimnázium, a községi polgári leányiskola a mai Kossuth úti iskola épületében, alsó fokú oktatás terén református és római katolikus 6 osztályos népiskola és a gyógypedagógiai nevelőotthon. Akik nem tanultak tovább a népiskola elvégzése után, azok a város szélén működő gazdasági iskolában szereztek kertészeti, gyümölcstermesztési ismereteket. Szakmunkásokat a helybeli ipari iskolában képezték (Morgó). Ezen kívül a város külterületén működött 4 állami népiskola (Turgony központi igazgatásaal) és egy református iskola a Nagyréten. Ezek az iskolák 1-2 tanerős osztatlan ill. részben osztott iskolák voltak.

1948-ban az iskolák államosításával megváltozott az egész magyar közoktatási rendszer. Megszűntek az egyházak által irányított és fenntartott felekezeti iskolák, de megszűntek a 8 osztályos gimnáziumok és a polgári iskolák is.

A város területén 1948 szeptemberében két általános iskolai igazgatóság jött létre. Egyik általános iskolai igazgatóság az Arany János Iskola lett, a volt református iskola jogutódja, míg a másik a Kossuth Lajos Úti Általános Iskola igazgatósága.

Érdekességként megmutatjuk az 1948-49-es tanév 3.b osztályáról készített fotókat, melynek tanítója későbbi igazgatónk Vona László volt. A két kép egy osztályról készült, a nagy osztálylétszám miatt külön a lányok és külön a fiúk.

Az iskolánk neve: Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium

Ezt a nevet 2014. szeptember 1-jén vette fel intézményünk. Korábban Kossuth Lajos Utcai Állami Általános Iskola, később Kossuth Lajos Úti Általános Iskola, majd Kossuth Lajos Általános Iskola, 2005. augusztus 1-től Kossuth Lajos Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon nevekkel működött, 2008. szeptember 1-jétől Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon, 2013. szeptember 1-jétől Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium. 

Az igazgatóság 1948-ban az egykori Polgári Leányiskolából, a Római Katolikus és az Állami Népiskolából alakult ki. Hozzá tartozott továbbá a Kisújszállás külterületén működő öt tanyai népiskola is: Csorba, Göröngyös, Konta, Lipcsei, Turgony. 
A törzskönyvekben az iskolaalapítás éveként 1908-at jelölik meg. Ez minden bizonnyal a községi Polgári Leányiskola alapításának az éve, ugyanis több olyan korabeli dokumentum is található, amely az 1907/8-as évet jelöli az alapítás éveként. Ilyen pl. az 1912/13-ból fennmaradt statisztikai kimutatás. E szerint az iskola 1907-ben kezdte meg működését, a tanítás a "Városháza" épületében folyt, az osztályok száma 4. Nem állami jellegű, hanem községi, amelyet a "Városi Takarékpénztárnak közművelődési célokra szolgáló jövedelem feleslegéből, tandíjakból és a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium költségvetése terhére adott államsegélyből" tartottak fenn.

Az 1942/43-as tanévben készült statisztikai kimutatás már a Kossuth utcai épületet (mely eredetileg szállodának épült) jelöli a tanítás helyszíneként, amiben 7 tanterem van, tornaterem nincs.

Az 1944/45-ös tanévről fennmaradt a Polgári Leányiskola évkönyve, melyet Bartalné Timár Izabella megbízott igazgató állított össze. Ebben az olvasható, hogy az iskola földszinten lévő három tanterme a háború következtében megsérült és használhatatlanná vált. Tételes felsorolás található az iskola veszteségéről és a megmaradt felszerelésről.

A fennmaradt dokumentumok is igazolják, hogy iskolánk központi épülete az egykori Polgári Leányiskola helyén található. 
1953-ban a külterületi iskolák: "Külterületi Állami Általános Iskolák Igazgatósága" néven kiváltak az intézményből.

1958-ban az intézmény a Művelődésügyi Minisztérium 49.789/1858.III./1. sz. rendeletével engedélyt kapott ének-zene tagozat indítására, mely ma is meghatározó képzési formája intézményünknek. 1967-ig – a jelenleg is működő önálló zeneiskola megalakulásáig – hangszeres oktatást is folytattak az iskolában, a karcagi zeneiskola kihelyezett fiókiskolájaként.


A nevelő-oktató munka két épületben folyik. A "Kiskossuth"-ba az alsós tanulók járnak.
A felsősök a 2002-ben átadott - európai előírásokat is figyelembe vevő - új iskolaépületben tanulnak. Jelenleg a felső tagozat és két alsós osztály tanul itt. Jól felszerelt szaktantermekben, szabványméretű tornateremben folyik az oktatás. Az iskola udvarán lévő sportpálya, mellette mobillelátóval, biztosítja a mindennapos testedzést, színhelyéül szolgál a szabadidős programoknak, egyéb rendezvényeknek. Az iskolai könyvtár mint forrásközpont 21 110 dokumentumot tart nyilván. Kötelező és ajánlott irodalom, kézikönyvek, ismeretterjesztő könyvek, pedagógiai szakirodalom, audiovizuális és elektronikus dokumentumok segítik az oktató - nevelő munkát. A két számítástechnikai teremben 40 számítógép segíti a tanulók ismeretszerzését a tanítási órákon ill. a délutáni foglalkozásokon.

Az épület személyfelvonóval és mozgássérültek számára alkalmas helyiségekkel ellátott.

Az alsó tagozat az 1948 óta iskolaként használt "Kossuth" épületben tanul. A tantermek berendezése és felszereltsége megfelelő, cseréjük, fejlesztésük folyamatos. A tantermeken kívül tornaszoba, fejlesztőszoba, az épület tetőterében kialakított könyvtárszoba-letéti állománnyal- és napközis foglalkoztató terem segíti a nevelő-oktató munkát.


Az intézményben 1996-óta működik alapítvány: "Összefogással a Kisújszállási Kossuth Lajos Általános Iskolás Tanulókért" elnevezéssel, mint közhasznú szervezet. 

1991-től Diákönkormányzat irányítja és segíti a tanulók szabadidős tevékenységét. Pedagógus segítőik alsó tagozaton Farkasné Rácz Julianna, felső tagozaton Molnárné Bucsai Ildikó.
Pedagógiai programunkban célként fogalmaztuk meg a modern, naprakész ismeretek nyújtását, egyenlő lehetőségek biztosítását a képességfejlesztéshez, a tehetséggondozáshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Olyan személyiségjegyeket kívánunk kialakítani, melynek birtokában tanulóink képesek lesznek az egészséges, értékalkotó tevékenységre, önművelésre. Az iskolában folyó innovatív tevékenység terméke az informatika és emberismeret tanterv. Sikeres pályázatok elnyerésével  korszerű szemléltető eszközök, játékok, anyagok állnak rendelkezésre (különösen az alsó tagozatban).
Programunk eredményeként értékelhetjük, hogy a legkülönbözőbb versenyeken és szinteken szereplő tanulóink értékes eredményeket hoznak haza.
Tantestületünk TIT aranykoszorús emlékplakett kitüntetést kapott eredményes munkájáért.

Diákotthon

Városunkban 1963 óta működik tanyai diákotthon az általános iskolai tanulók elhelyezésére. Létrejöttekor a környező tanyavilág gyerekei népesítették be. 1973 óta az igazgatósághoz tartozik. Ma a tanyavilág megszűnésével a halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, illetve a gyors megsegítést igénylő családok (anya kórházi ápolása, vidéki munkavállalás) tanulói kapnak hétközi elhelyezést.
Iskolánk intézmény-egységében, jelenleg 30 gyermek kap ellátást. Közülük kb. 17-20 „bentlakós” (létszámuk igény szerint változó) ők csak pénteken délután mennek haza.
A többi tanuló a házi feladatok elkészítése után szabadidős foglalkozásokon vesz részt, majd vacsorázik, és hazatér.

Nevelőmunkánk feladatai:

  • Hétköznapi ellátás biztosítása a szociálisan rászoruló családok gyermekei számára
  • Szocializáltság kialakítása

Alkalmazkodás, beilleszkedés a diákotthoni közösségbe
Személyiségvonások alakítása, szabálytudat fejlesztése

  • Tanulási technikák megtanítása

A másnapi iskolai felkészülés segítése
Az alap kultúrtechnikák elsajátításához szükséges képességek fejlesztése
Tantárgyi felzárkóztatás, tehetséggondozás

  • Szabadidős tevékenységek megválasztásának irányítása
  • Egészséges életmódra nevelés - mentálhigiénia

 

2018. szeptember 1-jétől fenntartói döntés alapján az intézmény átszervezésre került, melynek a neve Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Középiskola és Kollégium lett egy székhellyel, 2 tagintézménnyel:

- Kossuth Lajos Általános Iskola és Kollégium Tagintézménye

- Illéssy Sándor Szakgimnázium és Szakközépiskola Tagintézménye

2019. szeptember 1-jétől elindult gimnáziumi képzésünk, valamint változott a szakképzési rendszer is, így az intézmény új neve jelenleg Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, változatlanul két tagintézménnyel.

 

Az iskola igazgatói: 


E. Kiss Sándor

1948. szeptember 1-től

1948. december 31-ig

Szűcs Lajos

1949. január 1-től

1951. augusztus 31-ig

Tóth Béla

1951. szeptember 1-től

1953. augusztus 31-ig

Cseh Ambrus

1953. szeptember 1-től

1958. augusztus 31-ig

Szabady Ilona

1958. szeptember 1-től

1964. augusztus 31-ig

Vona László

1964. szeptember 1-től

1980. augusztus 31-ig

Kerti Miklósné

1980. szeptember 1-től

1990. július 31-ig

Földesi Erzsébet

1990. augusztus 1-től

1990. október 15-ig

Palágyiné Ruzs-Molnár Katalin

1990. október 1-től

2004. május 10-ig

Varga Vincéné

2004. május 10-től

2016. június 30-ig

Radics Pál Zoltán

2016. július 1-től

 
Szidey István

2022. szeptember-től